Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συγγραφείς
Κατηγορίες
katsifas
Πληροφορίες
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Τρόποι Αποστολής-Παράδοσης
Newsletter Περισσότερα
Ώρες Λειτουργείας
Κανάλι YouTube
Facebook
ΙΣΤΟΡΙΑ » ΚΑΤΟΧΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΥΛΗ 1918-1949 » ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ: Ἕνας ταπεινός καί ἀσυμβίβαστος

Περιγραφή

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ: Ἕνας ταπεινός καί ἀσυμβίβαστος [9789605226213]
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ: Ἕνας ταπεινός καί ἀσυμβίβαστος ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ: Ἕνας ταπεινός καί ἀσυμβίβαστος
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ: Ἕνας ταπεινός καί ἀσυμβίβαστος [9789605226213]

 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

 

Ὁ πατέρας μου, λίγο καιρό προτοῦ ἀναχωρήσει ἀπό τόν ἐπί­­γειο κόσμο πού ζοῦμε, μοῦ ἔδωσε τήν ἐντολή νά ἐκδώσω κά­ποια στιγμή τά πονήματα πού μᾶς ἄφησε, τά ὁποῖα συνέταξε κυ­ρίως τό διάστημα κατά τό ὁποῖο ἦτο ἔγκλειστος εἰς τάς φυλακάς, ἐκτίων τήν ποινή πού τοῦ ἐπεβλήθη γιά τή συμμετοχή του εἰς τήν Ἐπανάστασιν τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967.

Τό 2010, ἐξέδωσα τό πρῶτο βιβλίο, πού περιγράφει τήν δρᾶ­σιν του εἰς τήν Πανελλήνιον Ἀπελευθερωτικήν Ὀργάνωσιν (ΠΑΟ) τήν περίοδον τῆς Κατοχῆς καί τήν διαφυγήν του πρός τήν Μέσην Ἀνατολήν καί τόν Ἱερόν Λόχον, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τήν κατάθεσιν τῶν προσωπικῶν του ἐμπειριῶν ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.

            Τό 2011, ἐξέδωσα τό δεύτερο βιβλίο, πού ἀποτελεῖ Ἱστορική Μα­­ρτυρία, γιά τήν Ἐπανάστασιν τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967, ἀλλά καί γιά τά Κινήματα Βασιλέως καί Ἰωαννίδη, εἰς τό ὁποῖο περι­γρά­φει πῶς ἔζησε καί πῶς συμμετεῖχε εἰς τήν Ἐπανάστασιν, ποῖος ὁ ρόλος του στά δύο καταστρεπτικά κινήματα, ἀλλά καί διάφορα ἄλλα στοιχεῖα τοῦ παρασκηνίου ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.

Καί τά δύο αὐτά βιβλία, ἐγράφησαν διότι κάποτε ὁ Ἑλληνι­κός Λαός ἔπρεπε νά μάθῃ τήν πραγματική ἱστορία, εἰδικά γιά τήν 21η Ἀπριλίου, διότι μέχρι τό τέλος τοῦ 20ου αἰῶνος, ἡ διαστρέ­βλω­σις εἶχε διαβρώσει τά πάντα καί κυρίως τό ἐθνικόν φρόνημα τῶν ὑγιῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων.

Ἐννέα χρόνια ἀργότερα, ἦλθε ἡ ὥρα νά ὁλοκληρωθῇ ὁ κύ­κλος τῶν πονημάτων, μέ τήν ἔκδοσιν τοῦ παρόντος, τό ὁποῖο ἀνα­φέ­ρεται εἰς τήν προσωπικότητα τοῦ Στεφάνου Εὐαγ. Καραμπέρη, τήν ζωήν του καί διάφορα γεγονότα πού τήν σημάδεψαν, ὄχι μόνον τῆς πολεμικῆς δεκαετίας 1940-49 καί τῶν περιόδων τῆς ἐπαναστάσεως καί τῆς φυλακίσεώς του (1967-1973 καί 1975-1990), ἀλλά καί τῶν λοιπῶν περιόδων. Οὐ­σια­­στι­κά ἀποτελεῖ τή βιογρα­φία του, μαζί μέ τά ἀπομνημο­νεύ­μα­τά του.

Τό παρόν ἀπευθύνεται πρωτίστως στά μέλη τῆς οἰκογε­νεί­ας του καί σέ ὅσους εἶχαν τήν τύχη καί τήν τιμή νά τόν γνωρί­σουν, ἀλλά καί σέ ὁποιονδήποτε ἀναγνώστη, οἱουδήποτε πιστεύω, διότι, ὅπως θά διαπιστώσῃ, πρόκειται γιά τήν ἱστορία ἑνός ἁπλοῦ ἀνθρώπου, πού ἡ μοῖρα τόν ἔφερε νά παίξῃ σημαντικό ρόλο σέ κρί­­σιμες καί ἀποφασιστικές στιγμές τῆς ἱστορίας τῆς πατρίδος μας.

Τό περιεχόμενο τοῦ παρόντος, περιλαμβάνει αὐτούσια τά χει­­ρό­γρα­φα τοῦ συγγραφέως, πού συνέγραψε, τόσο ὅσο ἦταν ἔγ­κλει­στος στίς φυλακές ἀπό τό 1975 ἕως τό 1990, ὅσο καί μετα­γε­νέστερα μετά τήν ἀποφυλάκισίν του. Πλέον αὐτῶν, περιλαμβάνο­νται ἀρκετά στοιχεῖα ἀπό τά βιβλία πού ἐξέδωσε μέχρι τώρα καί ἀποσπάσματα ἀπό τό ἡμερολόγιο πού τηροῦσε ἐν΄ ὅσῳ εὑρίσκετο στίς φυλακές.

Κατά τήν ἐπεξεργασία τοῦ βιβλίου, προσπάθησα νά ἀπο­φύ­­­γω διπλές ἀναγραφές πού συμπεριλαμβάνονταν στίς κατά και­ρούς ἐγγραφεῖσες ἀπό τόν πατέρα μου ἰδιόχειρες σημειώσεις. Ἐπι­πλέον ἐνσωμάτωσα στοιχεῖα πού ἀνέφερε στό ἡμερολόγιό του γιά συγκεκριμένα περιστατικά τοῦ παρελθόντος, εἴτε τῆς οἰκογενεια­κῆς - προσωπικῆς ζωῆς του, εἴτε τῆς πολεμικῆς - ὑπηρεσιακῆς τοι­αύτης, τά ὁποῖ­α δέν εἶχε συμπεριλάβει στά δύο βασικά του χειρό­γραφα, ἐνῶ προσέθεσα καί κάποια τά ὁποῖα μοῦ εἶχε διηγηθεῖ, ἀλλά δέν ἦταν καταγεγραμμένα ἤ συμβάντα γιά τά ὁποῖα ἔχω προσωπική ἀντί­ληψη.

Πλέον τῶν παραπάνω, ἀναγράφονται σέ ἰδιαίτερο κεφά­λαι­­ο στοιχεῖα γιά τόν τόπο καταγωγῆς του καί τήν οἰκογένειά του, ἐνῶ σέ ἰδιαίτερο παράρτημα, ἀναφέρεται συνοπτικῶς καί ἡ ἱστο­ρία τῆς συζύγου τοῦ Βασιλικῆς καί τῆς πατρικῆς της οἰκογενείας.

Τέλος, σέ Παραρτήματα ἤ σέ κάποιες περιπτώσεις καί ἐν­σω­­ματωμένα ἐντός τῶν κεφαλαίων τοῦ παρόντος, ὑπάρχουν σέ αὐ­τούσια μορφή διάφορα ἔγγραφα, ἐπιστολές, φωτογραφίες καί λοιπό ὑλικό ἀπό τό ἀρχεῖο του, τά ὁποῖα συμπληρώνουν τήν ἱστο­ρία του.

Γιά μένα πού ἀνέλαβα τήν εὐθύνη νά φέρω εἰς πέρας αὐτή τήν ὁμολογουμένως δύσκολη καί ἐπίπονη ἀποστολή, ἀποτελεῖ τιμή καί ὑποχρέωση νά φέρω στό φῶς τήν ζωή καί τά πεπρα­γμέ­να, ἑνός συνηθισμένου ἀνθρώπου, ἀλλά μέ ἀσυνήθιστες καί ἔντονες διακυμάνσεις στή ζωή του, πού τήν κάνουν ἰδιαίτερη καί ξεχωριστή. Ἑνός ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος οὐδέποτε διεξεδίκησε δά­φνες γιά τόν ἑαυτό του, γεγονός σπανιώτατο, ὄχι μόνο γιά τή σημερινή ἐποχή μέ τά χαλαρωμένα ἤθη, ἀλλά καί διαχρονικά.

Μέ βάση τά παραπάνω ἐπέλεξα τόν τίτλο «Ἕνας Τα­πει­νός καί Ἀσυμβίβαστος Πατριώτης» γιά τό βιβλίο, ὁ ὁποῖος πιστεύ­ω ὅτι τόν ἐκφράζει ἀπό­λυτα, διότι, παρά τό ὅτι ἦταν μία ξεχω­ριστή προσωπικότητα καί ἰσχυρός χαρακτῆρας, παρέμεινε ταπει­νός, ἀφανής καί ἀκού­ραστος ἐργάτης καί ἀρωγός ὅσων εἶχαν τήν ἀνάγκη του, ἀκόμη καί ἀντιθέτων πρός τά πιστεύω καί τίς ἀρχές του.

Ἡ ἔκδοση τῆς ἱστορίας τοῦ πατρός μου, συμπίπτει μέ τήν συμ­πλήρωση ἑκατό ἐτῶν ἀπό τήν γέννησή του καί ἀποτελεῖ τόν ἐλά­χιστο φόρο τιμῆς πρός αὐτόν, δι’ ὅσα προσέφερε εἰς τό Ἔθνος.

Ἐγώ προσωπικά καί θέλω νά πιστεύω καί ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογενείας του, πατρικῆς τε καί ἰδίας, ἀλλά καί ὅλοι ἀνε­ξαι­ρέτως οἱ φίλοι, οἱ συνεργάται, οἱ ὑφιστάμενοι καί οἱ προϊστάμενοί του, εἴμεθα ὑπερήφανοι γιά ὅλα ὅσα προσέφερε ἀνιδιοτελῶς κα­τά τή διάρκεια τῆς ἐπιγείου ζωῆς του καί χαιρόμεθα πού ἀπο­τελέσαμε μέρος της.

Καί μπορεῖ οἱ σκοπιμότητες καί ἡ μνησικακία τῶν ἀνθρώ­πων, νά μήν ὡδήγησαν εἰς τήν ἀποκατάσταση τῶν ἀδικιῶν καί τῆς σπιλώσεως τοῦ ὀνόματός του μέχρι τώρα, ὁ Μεγαλοδύναμος Θεός ὅμως τόν ἔχει ἤδη κατατάξει μετά τῶν Ἁγίων, ὁ δέ ἱστορικός τοῦ μέλλοντος, εἰς τό πάνθεον τῶν ἡρώων πού προσέφεραν τά πάντα γιά τήν πατρίδα τους.

           

                                                                  Θεσσαλονίκη, 12/12/2020                               

                                                           Δημήτριος Στεφάνου Καραμπέρης

                                                                        Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ.

 

Συγγραφέας: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ

Τιμή: 37,10€ 

<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
Άδειο καλάθι
Προσφορές Περισσότερα
Επιπλέον Εξυπηρέτηση
Banner Δεξί 6
YouTube
Facebook
SSL Certificates