Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συγγραφείς
Κατηγορίες
eupolita 2020
Πληροφορίες
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Τρόποι Αποστολής-Παράδοσης
Newsletter Περισσότερα
Ώρες Λειτουργείας
Κανάλι YouTube
Facebook
ΕΡΓΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ » Ναπολέων Ζέρβας - Ἄρης Βελουχιώτης * Συγκριτική Μελέτη

Περιγραφή

Ναπολέων Ζέρβας  - Ἄρης Βελουχιώτης * Συγκριτική Μελέτη [9789605225186]
Ναπολέων Ζέρβας - Ἄρης Βελουχιώτης * Συγκριτική Μελέτη [9789605225186]

 Ναπολέων Ζέρβας

- Ἄρης Βελουχιώτης

 Συγκριτική Μελέτη

 

ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τά ἱστορικά γεγονότα πού σηματοδότησαν τήν Ἐθνική Ἀντί­στα­ση κατά τά μαῦρα χρόνια τῆς Κατοχῆς εἶναι ἐν πολλοῖς γνω­στά. Τό ἴδιο σέ γενικές γραμμές καί οἱ βιογραφίες πολλῶν ἀπό τά «ἐπιφανῆ» στε­λέχη καί τῶν δύο πλευρῶν. Πολλοί ἀσχολή­θηκαν μαζί τους σέ βά­θος καί ἐκτός ἀπό κάποιες προσωπικές καταγραφές καί ἡμερολό­για, ἔχουμε βιογραφικά βιβλία πού ἀνα­λόγως τήν πολιτική τους τοποθέτηση ἐξάρουν τίς προσωπικότη­τες, τούς χαρακτῆρες καί τά ἔργα τους, ἀμνηστεύοντας τά λάθη τους ἤ τά ἐγκλήματά τους.

Εὐτυχής ἦταν ἡ στιγμή πού οἱ ἐκδόσεις Πελασγός συναντή­θη­καν μέ τόν νέο ἱστορικό συγγραφέα Ἰωάννη Ἀθανασόπουλο, πού μετά ἀπό τέσσερα σχετικά βιβλία μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς ὁ σύγχρονος βιογράφος τοῦ Στρατηγοῦ Ναπολέοντος Ζέρβα. Ἡ ἁ­πλή, καθαρή γρα­φή του κερδίζει τόν ἀναγνώστη μέ τήν ἀφοπλι­στική ἀμεσότητα, τήν ἀκέραια ἀντίληψη τῆς ἡλικίας του καί τήν φρέσκια καί ἀντι­κει­μενική ματιά του. Ἔχει μελετήσει τό ἀντικείμενό του σέ βάθος καί ἡ ἐπίμονη καί φιλόπονη ἔρευνα καί ἀναδίφησή του στήν ἱστορία τόν φιλοδώρησαν μέ τήν ἀνάσυρση σημαντικῶν ἐγγράφων καί ντοκουμέντων μέ τά ὁποῖα στοιχειοθετεῖ κάθε του πόνημα. Ἀξίζουν συγχαρητήρια στόν συγ­γραφέα, πού μέ ὑπομονή, ἐπιμονή, μόχθο, ζῆλο καί ζέση ἐν­τρύφησε σέ κάθε πληροφορία καί στοιχεῖο μέχρι νά φθάσει στήν ἀλήθεια, τήν ὁποία μᾶς ἀποδίδει αὐθεντική καί ἀτόφια.

Στό παρόν πόνημα προχώρησε στήν συγκριτική μελέτη τῶν δύο ἀντιπάλων πού σημάδεψαν ἀνεξίτηλα τήν ἐπο­χή τους: τό ἀντικείμε­νο τῶν μελετῶν του Στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρβα καί τόν ἀντίπαλό του Ἀθανάσιο Κλάρα πιό γνωστό ὡς Ἄρη Βελουχιώτη.

Κεφάλαιο τό κεφάλαιο, ὁ συγγραφέας Ἰωάννης Ἀθανασό­που­λος, ξετυλίγει τίς προσωπικότητες, τόν χαρακτήρα καί τό ἀντι­στα­σι­α­κό ἔργο τους, τίς πράξεις καί τόν τρόπο πού ὁ καθένας σκεπτόταν, ἔπραττε, δροῦσε, μυθοποιήθηκε ἀπό τήν πλευρά του κι ἔγινε πρῶτα ὁ προσφιλής ἀρχηγός τῶν παλληκαριῶν του καί κατόπιν ὁ «θρῦλος τοῦ λαοῦ»…

Τό ἀνά χείρας βιβλίο, παρουσιάζει μέ ἐξαιρετική ἀντικειμενι­κό­τητα τίς δύο μορφές, ὅπως αὐτές προβάλλουν μέσα ἀπό ἔγγραφα, ντοκουμέντα, ἐπιστολές καί πλούσια βιβλιογραφία∙ ἀναλύει τά ὅσα ἀρχικά φάνηκαν νά τούς ἑνώνουν καί τά ὅσα τελικά τούς χώρισαν. Ἄσπονδοι φίλοι - ἀντίπαλοι. Τί τούς κίνησε; Ποια ἦταν ἡ ἀφετηρία τοῦ καθενός;  Ἡ ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα καί τήν Ἐλευθερία; Ἡ ἀνάγκη γιά δράση, μιά διέξοδος δηλαδή τοῦ πληθωρικοῦ χαρακτήρα τους; Ὁ φανατισμός, ἡ πίστη σέ κάποιο σκοπό ἤ ἡ πολι­τική φιλοδοξία; Τό ὅραμα τοῦ καθενός γιά τήν ἐπικράτηση ἑνός πολιτεύματος πού πίστευε πώς ἅρμο­ζε καί ἦταν τό πιό σωστό γιά τήν Ἑλλάδα μετά τήν Ἀπελευθέρωση; Ποιά τά κίνητρα καί ποιές οἱ πράξεις, τά ἔργα, ἡ ψυχή τοῦ καθενός;

Γεγονός παραμένει ὅτι ἡ ἐνδελεχής ἔρευνα γιά τήν ἀνά χείρας μελέτη, φέρνει στό φῶς πώς ὅσα ἔδειχναν κοινά ἦταν ἐν τέλει τόσο διαφορετικά ὥστε ἡ συνύπαρξη καί ἡ συνεργασία τους στάθηκε ἀ­δύνατη.

Ἰδού λοιπόν ἐμπρός σας, ἕνα πόνημα τίμιο, μία συγκριτική μελέτη πού μέ τήν παράθεση στοιχείων, παρακινεῖ τόν κάθε ἀνα­γνώ­στη νά μελετήσει, νά σκεφθεῖ, νά προβληματισθεῖ καί νά κα­τα­λήξει στά συμπεράσματά του.

 

                                                                 Γιά τίς ἐκδόσεις Πελασγός

 

Ἐλίνα Μαστέλλου-Γιαννάκενα 

 

Περιεχόμενα

 

Ἐκδοτικό σημείωμα

 

Κεφάλαιο 1ο

 Τά προλεγόμενα

Ἡ ζωή καί ἡ δράση τους πρίν τήν Κατοχή

Α) Ναπολέων Ζέρβας

Β) Ἀθανάσιος Κλάρας 

     Ἡ δήλωση μετανοίας

 

Κεφάλαιο 2ο

 

Ἡ συμμετοχή στήν Ἀντίσταση 1941-1944

Τό ξεκίνημα τοῦ Ζέρβα

       Ὁ Ζέρβας ὑπέρ τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης!

Ἡ ἔξοδος στό βουνό

Ὁ Κλάρας καί τό ἀντάρτικο

Ὁ Κλάρας στό βουνό

Ὑπόθεση Μαραθέα

 

Κεφάλαιο 3ο

Ὁ Γοργοπόταμος

Ἡ παραχάραξη τῆς ἱστορίας τοῦ Γοργοποτάμου

 

Κεφάλαιο 4ο

Ἐμφύλιος ἐν μέσῳ Κατοχῆς

(Δεκέμβριος 1942 - Φεβρουάριος 1944)

 

Κεφάλαιο 5ο

Πολιτική σκοπιμότητα καί Ἐθνική Ἀντίσταση

Γιατί δέν πραγματοποιήθηκε ἡ «ἕνωση» ΕΑΜ - ΕΔΕΣ;

Ποιά ἡ σχέση τοῦ Ζέρβα, τοῦ Βελουχιώτη καί τοῦ ΕΑΜ μέ τούς Βρετανούς; 

 

Κεφάλαιο 6ο

 Ὁ στρατηγός Ν. Ζέρβας καί οἱ κατακτητές

Ὁ Ν. Ζέρβας καί ὁ πόλεμος στό βουνό

........... Α) Ἡ σύγκρουση μέ τούς  Ἰταλούς

Β) Οἱ πολεμικές ἐπιχειρήσεις κατά τῶν Γερμανῶν

Κεφάλαιο 7ο

Οἱ πολεμικές ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη

Οἱ συγκρούσεις τοῦ 1943

1944 ἡ δολοφονία Ψαρροῦ1944,

Μετάβαση Ἄρη στήν Πελοπόννησο

Οἱ ἐπιχειρήσεις κατά τῶν Ταγμάτων Ἀσφαλείας

Κεφάλαιο 8ο 

Ὁ Ζέρβας στήν πολιτική:

Ἡ ἵδρυση τοῦ Ἐθνικοῦ Κόμματος

Ἡ στροφή πρός τόν Βασιλέα

Ἡ ὑπουργοποίηση τοῦ Ζέρβα

Ἡ ἀποπομπή του ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως

........... καί οἱ Ἀμερικανοί

Ἡ συνέχεια τῆς πολιτικῆς σταδιοδρομίας μέχρι

........... τόν θάνατό του

 

Κεφάλαιο 9ο

Τό τέλος τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη

Ἡ στάση τοῦ Βελουχιώτη ἔναντι τῆς «Βάρκιζας»

Ἡ ἀποκήρυξη τοῦ Βελουχιώτη ἀπό τό ΚΚΕ

Ὁ θάνατος τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη: αὐτοκτονία ἤ δολοφονία;

 

Φωτογραφικό ὑλικό

 

Παράρτημα Α’

Ἄρθρο Ἀθανάσιου Κλάρα στόν «Ριζοσπάστη» 9.9.1931

 

Παράρτημα Β’

Ἀπόφαση συνεργασίας ΕΛΑΣ - ΕΔΕΣ, Δεκέμβριος 1942

 

Παράρτημα Γ’

Μία ὀφειλόμενη ἀπάντηση στό ντοκιμαντέρ «Ἄρης Βελουχιώτης - τό δίλημμα» καί στά περί (δῆθεν) συνεργασίας Ζέρβα-Γερμα­νῶν πού «ὁμολογεῖ» ὁ Κάρλ Χάιντς Ροτφουξ

 

Παράρτημα Δ’

«ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΡΑΘΕΑ»

                                    

Παράρτημα Ε’

(1) Ἔκθεση τοῦ Βελουχιώτη γιά δολοφονία Ψαρροῦ

(2) Ἡ συνάντηση Σούρλα-Ψαρροῦ καί ἡ δολοφονία τοῦ

τελευταίου ἀπό τόν ΕΛΑΣ

 

Ἐπίλογος

Βιβλιογραφία

 

 

Συγγραφέας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Τιμή: 15,90€ 

<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
1 x Η ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», «ΙΕΡΑΞ», «Τ
1 x Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΑ ΝΙΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
1 x ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, κατά την περίοδον 1941-1950
1 x ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ
1 x ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΤΑΣΟΥ, ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ, ΜΑΡΜΑ ΠΑΝΘΕΟΥ (ΜΥΘΙΣΤΟΡ.), (ΑΕΤΟΣ
1 x MAUROIS ANDRE , ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, (¨ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ¨
116,92€ 
Προσφορές Περισσότερα
Επιπλέον Εξυπηρέτηση
Banner Δεξί 6
YouTube
Facebook
SSL Certificates