Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συγγραφείς
Κατηγορίες
katsifas
Πληροφορίες
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Τρόποι Αποστολής-Παράδοσης
Newsletter Περισσότερα
Ώρες Λειτουργείας
Κανάλι YouTube
Facebook
ΙΣΤΟΡΙΑ » 1967-1973, 1974 » Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

Περιγραφή

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 [9789605222833]
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 [9789605222833]

 

Παρουσίαση

Η απόφασίς μου να ασχοληθώ με την Επανάστασιν και τα δυο πραξικοπήματα, δεν είναι τυχαία. Είναι απόρροια της προσπαθείας πού κατεβλήθη, τόσον κατά την διάρκειαν της Επαναστάσεως, όσον και κυρίως μετά την μεταπολίτευσιν, από ξένους και εντοπίους παράγοντας, να μειώσουν την προσφοράν της, να κατασυκοφαντήσουν άτομα, να κατασπιλώσουν συνειδήσεις. Την τελευταίαν δεκαετίαν, αρκετοί συνεπαναστάτες, δημοσιογράφοι, συγγραφείς και άλλοι έγραψαν δια την Επανάστασιν, άλλοι προκειμένου να προβάλλουν τον ηγετικόν τους ρόλο, άλλοι δια να επισημάνουν τον καίριο ρόλο τους, τόσο κατά την συμμετοχήν τους σ' αυτήν, όσο και στην διακυβέρνησην της χώρας, άλλοι δια να δείξουν ότι ήσαν γνώστες των πάντων και άλλοι (οι ελάχιστοι), δια να καταθέσουν τας προσωπικάς των εμπειρίας, ως πηγή ιστορικών στοιχείων, δια τους ιστορικούς του μέλλοντος. Το παρόν πόνημα, δεν έχει σκοπόν να υποκαταστήση ουδέν εκ των μέχρι του παρόντος εκδοθέντων υπό οιουδήποτε συγγραφέως, συμπεριλαμβανομένων και των αντιφρονούντων, ουδέ να απάντηση εις ενίους εξ αυτών, παρά την προφανεστάτην διαστρέβλωσιν την οποίαν επεχείρησαν. Αντιθέτως, αποσκοπεί εις την κατάθεσιν γεγονότων, αληθειών και κρίσεων, όπως τις έζησα εγώ ή εις όσον μέτρον μου είναι δυνατόν να τις γνωρίζω. Ο αναγνώστης κατά πρώτον λόγον και ο ιστορικός του μέλλοντος κατά δεύτερον, θα κάνουν τις απαραίτητες συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων πονημάτων και αυτοί θα αποφασίσουν για την ορθότητα και τον βαθμόν αντικειμενικότητος των καταγεγραμμένων εις το παρόν. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Σημειώσεις Απογόνων Συγγραφέως
Αντί Προλόγου
Συνοπτικόν Βιογραφικόν
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Η Περίοδος από της Απελευθερώσεως μέχρι και της Λήξεως του Συμμοριτοπολέμου
Η Ελλάς Κλυδωνιζομένη
Ο Συμμοριτοπόλεμος
Η Συντριβή των Κομμουνιστοσυμμοριτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
H Περίοδος από την Λήξιν του Συμμοριτοπολέμου μέχρι τας Παραμονάς της 21ης Απριλίου 1967
Ο Παπάγος Παίρνει τα Ηνία του Κράτους
Η Αιφνίδιος Εμφάνισις Καραμανλή εις το Προσκήνιον
Ο "Ανένδοτος Άγων" και η Άνοδος της Ενώσεως Κέντρου εις την Εξουσίαν
Αποστασία και Πολιτική Αστάθεια
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Η Εμφάνισις του Γεωργίου Παπαδοπούλου και η Αναγκαιότης Επεμβάσεως των Ενόπλων Δυνάμεων
Η Επιδείνωσις της Καταστάσεως
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Παραμοναί της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967
Αι Πρώται Σκέψεις δια Επέμβασιν
Η Οριστική Απόφασις
Αι Τελικαί Προεργασίαι
Ο Κύβος Ερρίφθη
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
Η Νύκτα 20/21 Απριλίου 1967
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ
Η Επανάστασις Επιβάλλεται
Η Βασιλική Δυσαρέσκεια
Απαίτησις Δημιουργίας Επαναστατικού Συμβουλίου
Τα Πρώτα Σύννεφα
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ
Το Βασιλικόν Πραξικόπημα - Το Σχέδιον
Ο Βασιλεύς Βολιδοσκοπεί
Το Σχέδιον του Βασιλικού Πραξικοπήματος
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ
Το Βασιλικόν Πραξικόπημα - Αι Προεργασίαι
Η Αποθάρρυνσις των Κινηματιών
Η Τελική Προετοιμασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ
Το Βασιλικόν Πραξικόπημα - Η Εξέλιξις της Καταστάσεως
1. Θεσσαλονίκη
2. Περιοχή Θράκης (Προσωρινή Έδρα Γ' ΣΣ)
3. Περιοχή Β' ΣΣ (Βέροια)
4. Περιοχή Α' ΣΣ (Κοζάνη)
5. Περιοχή 1ης Στρατιάς (Λάρισσα) και προς Νότον μέχρις Αθηνών
6. Η Εξέλιξις της Καταστάσεως
7. Η Λήξις της Κρίσεως
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ
Η Επανάστασις Επικρατεί και Μεγαλουργεί
Η Ευημερία του Έθνους
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ
Η Επανάστασις Βάλλεται εκ των Έσω
Αι Πρώται Εσωτερικαί Έριδες
Η Άλωσις των Ενόπλων Δυνάμεων
Ο Κύκλος των Δυσαρεστημένων Διευρύνεται
Ο Παράγων Ρουφογάλης
Ο Διαβρωτικός Ρόλος του Ιωαννίδη. Η Αδράνεια της Ηγεσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ
Το Κίνημα της 25ης Νοεμβρίου 1973
Αι Μάταιαι Προσπάθειαι του Συγγραφέως δι' Αποτροπήν
Η Αντίδρασις και το Δίλημμα του Συγγραφέως
Η Κυριαρχία της Μετριότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Αποτελέσματα του Κινήματος της 25ης Νοεμβρίου 1973
Η ώρα της Πραγματικής Δικτατορίας
Τα Εγκλήματα Ιωαννίδη
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αποτίμησις της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967
Αι Χρονικαί Περίοδοι της Επαναστάσεως
Συμπεράσματα εκ της Επαναστάσεως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"
Διάφοροι Λεπτομέρειαι και Περιστατικά από την Περίοδον της Επαναστάσεως
1. Γεγονότα Προ της Επαναστάσεως
Ο Σπόρος της Επεμβάσεως των Ε.Δ.
Διωγμοί και Διαβολή εναντίον Εθνικοφρόνων Αξκών
Η Υπόθεσις Παπατέρπου
2. Παρασκηνιακά Γεγονότα από την Επανάστασιν
Γενικά
Σφαγή εις τας Κρίσεις Αξιωματικών
Παρέμβασις εις τον Διορισμόν Καθηγητών Πανεπιστημίου
Παραγοντισμός Αξκών
Παρεμβάσεις εις τας Μεταθέσεις
Κτυπήματα κάτω από την Μέσην
Η Διπροσωπία του Ιωαννίδη
Δολοπλοκίαι Ρουφογάλη
Η Υπόθεσις Τσαρουχά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β"
Το Σχέδιον του Βασιλικού Πραξικοπήματος
Σήμα Συλλήψεως Γκαντώνα, Καραμπέρη, Τασσόπουλου
Το Σχέδιον
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ"
Κατάθεσις Αντ/ρχου Λεβάκου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Δ"
Αναφοραί - Επιστολαί Συγγραφέως
Παράπτωμα Αξκού
Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις Αξκών
Επιστολή προς Δντήν ΚΥΠ της 14ης Νοεμβρίου 1969
Αίτησις Παραιτήσεως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε"
Χρησιμοποιούμεναι Συντομογραφίαι και Συντμήσεις

Λεπτομέρειες

Εκδότης

ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Σειρά

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Χρονολογία Έκδοσης

Δεκέμβριος 2011

Αριθμός σελίδων

328

Διαστάσεις

24x17

Πρόλογος

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συγγραφέας: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ

Τιμή: 21,20€  15,90€ 

<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
Άδειο καλάθι
Προσφορές Περισσότερα
Επιπλέον Εξυπηρέτηση
Banner Δεξί 6
YouTube
Facebook
SSL Certificates