Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συγγραφείς
Κατηγορίες
eupolita 2020
Πληροφορίες
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Τρόποι Αποστολής-Παράδοσης
Newsletter Περισσότερα
Ώρες Λειτουργείας
Κανάλι YouTube
Facebook
ΙΣΤΟΡΙΑ » ΚΑΤΟΧΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΥΛΗ 1918-1949 » ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, κατά την περίοδον 1941-1950

Περιγραφή

ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, κατά την περίοδον 1941-1950 [978-960-522-337-3]
ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, κατά την περίοδον 1941-1950 [978-960-522-337-3]

 

Ἑκατόν ὀγδόντα χρόνια συμπληρώνονται ἐφέτος ἀπό τήν ἵδρυσιν τοῦ Σώματος τῆς Ἑλληνικῆς Χωροφυλακῆς. Τήν 20ην Μαΐου 1833 ὑπεγράφη ὑπό τοῦ νομομαθοῦς Γκεόργκ φον Μάουρερ, ἑνός ἐκ τῶν τριῶν Βαυαρῶν μελῶν τῆς ἀντιβασιλείας, διά λογαριασμόν τοῦ ἀνηλίκου ἀκόμη τότε Βασιλέως Ὄθωνος τό Βασιλικόν Διάταγμα «περί συστάσεως τοῦ Σώματος τῆς Χωροφυλακῆς» τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη εἰς τήν ἐφημερίδαν τῆς Κυβερνήσεως τήν 1ην Ἰουνίου 1833. Ἦτο τό δεύτερον, κατά σειράν, βασιλικόν διάταγμα πού ἐδημοσιεύθη ἐκείνην τήν ἐποχή μετά τό διάγγελμα τοῦ Βασιλέως Ὄθωνος πρός τόν Ἑλληνικόν λαόν τήν 12ην Φεβρουαρίου 1833.

Μετά ἀπό ἔναν αἱματηρόν ἀγῶνα πού διήρκεσεν περί τά ὀκτώ ἔτη ἡ Ἑλλάς προσπαθοῦσε νά ἐπουλώση τάς πληγάς της, τάς ὁποίας εἶχεν ὑποστεῖ κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐθνεγερσίας. Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ἄν καί ὑπῆρξεν ἕνας δυναμικός καί ἀποφασιστικός ἡγέτης, ἐν τούτοις, δέν εἶχεν κατορθώσει νά ἐπιβάλλει τήν τάξιν καί τήν πειθαρχίαν καθ’ ἄπασαν τήν ἐπικράτειαν τοῦ νεοσυσταθέντος ἑλληνικοῦ κράτους μέ ἀποτέλεσμα τό χάος καί ἡ ἀναρχία νά κυριαρχοῦν, ὡς ἐπί πλεῖστον, μεταξύ τῶν Ἐλλήνων, οἱ ὁποῖοι ἔστρεφον τά ὅπλα χωρισμένοι καθ’ ὁμάδας ή μία ἐναντίον τῆς ἄλλης.

Ἡ Ἑλληνική Χωροφυλακή, ἀπό τῆς συστάσεώς της μέχρι τήν συγχώνευσίν της μέ τήν Ἀστυνομία Πόλεων, εἰς τάς ἀρχάς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, ἐπετέλεσεν μέγα ἐθνικόν ἔργον εἰς πολλούς τομεῖς καί προσέφερεν πολυτίμους ὑπηρεσίας εἰς τό Ἔθνος διά τάς ὁποίας οἱ γνήσιοι Ἕλληνες θά τήν εὐγνωμονοῦν ἐσαεί. Τό ἐν λόγω ἔργον ἐξιστορεῖται μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ παρόντος βιβλίου εἰς τό ὁποῖον ἀναφέρεται, κατά κύριον λόγον, ἡ δρᾶσις τῆς Ἑλληνικῆς Χωροφυλακῆς κατά τήν αἱματηρήν δεκαετίαν ἀπό τό 1941 ἕως τό 1950, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας οἱ ἄνδρες τῆς Ἑλληνικῆς Χωροφυλακῆς συμμετεῖχαν διά νά περισώσουν τήν ἐθνικήν ἀκεραιότητα τῆς πατρίδος, τόσον κατά τόν Β΄ Παγκόσμιον πόλεμον ὅσον καί κατά τόν ἐπακολουθήσαντα συμμοριτοπόλεμον καί ἔσχον σημαντικάς ἀπωλείας κατά διαφόρους χρονικάς περιόδους ἐντός τῆς αὐτῆς δεκαετίας.

Τιμή: 21,20€  15,90€ 

<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
Άδειο καλάθι
Προσφορές Περισσότερα
Επιπλέον Εξυπηρέτηση
Banner Δεξί 6
YouTube
Facebook
SSL Certificates